Bandra bankroto teisinių įstatymų apžvalga


Reikia pabrėžti, kad Lietuvos bankroto įstatymų istorija dar visai nesena, tačiau permaininga. Tik 1992 metais buvo priimtas Įmonių bankroto įstatymas , kuris ne kartą buvo taisytas (1997 m. priimtas su pakeitimais ir papildymais) bei derintas prie kitų įstatymų ir realių gyvenimo reikalavimų,  ir tik 2001 metais liepą įsigaliojo dar viena šio įstatymo redakcija (pastaroji taip pat buvo taisoma, ypatingai 2003 m. sausio 1 d.), kuria šiandiena iš esmės remiamasi vykdant bankroto procedūras teismo, ne teismo tvarka ar supaprastintą bankroto procesą.

Bankroto įstatymų kaita būdinga ne tik Lietuvai, kurioje nuo 1992 metų išėjo net trys bankroto įstatymų redakcijos, bet ir kitoms valstybėms. Pavyzdžiui JAV nesėkmingai buvo bandyta priimti pirmuosius bankroto įstatymus 1800, 1841, 1867 metais, ir tik 1898 metais buvo priimtas ir įsigaliojo privalomas bankroto įstatymas (Nacional bancruptcy Act), kuris vėliau įvairiomis formomis buvo daug kartų keistas. 1978 m. buvo priimtas Bankroto reformų įstatymas (Bancruptcy Reform Act), kuris 1979 m. tapo JAV kodekso 11 paragrafu (11 USC #) ir buvo redaguotas 1982, 1984 metais ir vėliau bendra tendecija, kaip ir Lietuvoje – bankroto įstatymai keičiasi kas 3 – 4 metai.

Todėl prieš pradedant analizuoti Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos pasiūlytą projektą dėl dabartinio ĮBĮ kai kurių straipsnių pakeitimo, papildymo ar pripažinimo netekusių galios, tikslinga aptarti bankroto teisinius santykius reglamentuojančių įstatymų raidą. Tai yra, išsamiau apžvelgti, kas buvo keičiama (taisoma ar papildoma) priimant vis naują bankroto įstatymų redakciją, nustatyti buvusių teisės normų taisymų ar papildymų trūkumus ir privalumus. Be to, daroma prielaida, kad toks bankroto įstatymų lyginimas ir analizė padės labiau įvertinti esamo projekto siūlomų keitimų ir papildymų tikslingumą, naudingumą ar tokio poreikio nebuvimą.

Pirmosios bankroto bylos Lietuvoje iškeltos 1993 m. sausio mėnesį (tačiau tarp jų nemažai bankrotų buvo vykdoma neteismine tvarka, pasirašomos taikos sutartys, kas yra nebūdinga pastaruoju metu vykdomoms bankroto procedūroms), Kaune – 1994 m. balandį.