Nušalinimo nuo darbo sąvoka


Įs­ta­ty­mai ne­pa­tei­kia  nu­ša­li­ni­mo nuo dar­bo są­vo­kos apib­rė­ži­mo. Šią sp­ra­gą ban­do už­pil­dy­ti dar­bo tei­sės teo­ri­ja. Čia pa­tei­kia­mos gan įvai­rios nu­ša­li­ni­mo nuo dar­bo są­vo­kos, la­biau akcentuojant tai vie­nus, tai ki­tus nu­ša­li­ni­mo nuo dar­bo po­žy­mius.

Pa­vyz­d­žiui,  1990 m. A.Dam­b­raus­ko, V.Nek­ra­šo, I.Nek­ro­šiaus pa­ra­šy­tas dar­bo tei­sės vadovė­lis „nušalinimas nuo darbo“ apibrėžiamas –  „Nu­ša­li­ni­mas nuo dar­bo – tai neleidimas dar­buo­to­jui ei­ti sa­vo dar­bi­nes pa­rei­gas, nemo­kant jam už tą lai­ką at­ly­gi­ni­mo“.  Mi­nė­to apib­rė­ži­mo trū­ku­mas toks, kad čia ne­nu­ro­do­ma jog nušalinimas yra lai­ki­nas.

V.Nek­ra­šas st­raip­s­ny­je „Nu­ša­li­ni­mas nuo dar­bo tam įga­lio­tų or­ga­nų rei­ka­la­vi­mu“ pa­tei­kia to­kią nu­ša­li­ni­mo nuo dar­bo są­vo­ką: „Nu­ša­li­ni­mas nuo dar­bo – tai įs­ta­ty­mų nu­ma­ty­tais at­ve­jais, pagal val­s­ty­bės įga­lio­to or­ga­no pa­siū­ly­mą, ar­ba be jo, įmo­nės ad­mi­nis­t­ra­ci­jos duo­tas pat­var­ky­mas lai­ki­nai ne­leis­ti dar­buo­to­jui dir­b­ti, ei­ti tar­ny­bi­nių pa­rei­gų, sus­tab­dant jam at­ly­gi­ni­mo iš­mo­kė­ji­mą, tu­rin­tis tik­s­lą pa­ša­lin­ti vi­suo­me­nei ken­ks­min­gas pa­sek­mes, ku­rios ga­li at­si­ras­ti jam to­liau dir­bant“

G.De­re­vian­ko st­raip­s­ny­je „Tran­s­por­to vai­ruo­to­jų nu­ša­li­ni­mas nuo dar­bo“ nu­ša­li­ni­mą nuo darbo siū­lo apib­rėž­ti taip:

„Nu­ša­li­ni­mas nuo dar­bo – dar­buo­to­jo as­me­ni­nių sa­vy­bių są­ly­go­tas, lai­ki­nas ne­lei­di­mas jam vyk­dy­ti tar­ny­bi­nių už­duo­čių ar dar­bo fun­k­ci­jos, sie­kiant ža­lin­gų pa­sek­mių pro­fi­lak­ti­kos, ly­di­mas dar­bo už­mo­kes­čio mo­kė­ji­mo sus­tab­dy­mo ir tai­ko­mas įs­ta­ty­me nu­ma­ty­tais at­ve­jais“ .

1999 m. Vik­to­ro Tiaž­ki­jaus, Ra­mū­no Pet­ra­vi­čiaus ir Gin­tau­to Bu­žin­s­ko pa­ra­šy­to­je kny­go­je „Dar­bo tei­sė“ nu­ša­li­ni­mas nuo dar­bo apib­rė­žia­mas taip:

„Nu­ša­li­ni­mas nuo dar­bo reiš­kia, kad lai­ki­nai sus­tab­do­mas dar­bo su­tar­ties vyk­dy­mas, tai yra dar­buo­to­jas tam tik­rą lai­ką nei­na sa­vo dar­bo pa­rei­gų, o dar­b­da­vys už tą lai­ką ne­mo­ka jam dar­bo užmo­kes­čio“.

Hen­ri­kas Da­vi­da­vi­čius st­raip­s­nių rin­ki­ny­je „Dar­bo įs­ta­ty­mų ko­men­ta­ras“ nu­ša­li­ni­mą nuo dar­bo siū­lo apib­rėž­ti taip:

„Nu­ša­li­ni­mas nuo dar­bo yra to­kia pa­dė­tis, kai dar­b­da­vys įs­ta­ty­mų nu­ma­ty­tais at­ve­jais sa­vo ini­cia­ty­va ar­ba val­s­ty­bės įga­lio­tų in­s­ti­tu­ci­jų (pa­rei­gū­nų) nu­ro­dy­mu dar­buo­to­jui ne­lei­džia dir­b­ti ir bū­ti dar­bo vie­to­je“ .

Šia­me nu­ša­li­ni­mo apib­rė­ži­me kaip ir an­ks­čiau ci­tuo­ta­me V.Nek­ra­šo pa­siū­ly­ta­me nu­ša­li­ni­mo apib­rė­ži­me nu­ro­do­ma, kad nu­ša­lin­tam dar­buo­to­jui sa­vo ar­ba įga­lio­tų val­s­ty­bės in­s­ti­tu­ci­jų ini­cia­ty­va ne­lei­džia dir­b­ti dar­b­da­vys. Ta­čiau kar­tais ga­li bū­ti ir taip, kad ne dar­b­da­vys, o pa­ti val­s­ty­bi­nio valdy­mo in­s­ti­tu­ci­ja nu­ša­li­na nuo dar­bo dar­buo­to­ją. Pa­vyz­d­žiui, Lietuvos Respublikos ko­mer­ci­nių ban­kų įs­ta­ty­mo 37 str. 1 d. 5 ir 7 p. (18) nus­ta­to, kad Lie­tu­vos ban­kas tu­ri tei­sę nu­ša­lin­ti ban­ko valdy­bos na­rį ar ban­ko ad­mi­nis­t­ra­ci­jos va­do­vą.  2000 m. bir­že­lio 28 d. LR Vy­riau­sy­bės nutarimu Nr. 744 pat­vir­tin­tų Valsty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos nuos­ta­tų (42) 8.8. p., kur nus­ta­ty­ta mi­nė­tų tar­ny­bų pareigū­nų tei­sė mais­to tvar­ky­mo vie­to­se ne­leis­ti dir­b­ti as­me­nims, galintiems pla­tin­ti už­k­re­čia­mą­sias li­gas.

Į H.Da­vi­da­vi­čiaus pa­teik­tą nu­ša­li­ni­mo nuo dar­bo apib­rė­ži­mą įt­rauk­tas an­ks­čiau nie­kur dar­bo tei­sės li­te­ra­tū­ro­je neap­tar­tas, nors iš es­mės ga­na tei­sin­gas nu­ša­li­ni­mo nuo dar­bo bruo­žas: nušalinimo me­tu dar­buo­to­jui ne tik ne­lei­džia­ma dir­b­ti, bet ir bū­ti dar­bo vie­to­je. Tai nau­jas ir ga­na įdo­mus bei svar­bus pas­te­bė­ji­mas. Mi­nė­to nu­ša­li­ni­mo nuo dar­bo po­žy­mio ypa­tu­mus ap­tar­si­me vėliau, nag­ri­nė­da­mi vi­sus nu­ša­li­ni­mo nuo dar­bo po­žy­mius.

Da­bar­ti­nės Lie­tu­vių kal­bos žo­dy­nas ter­mi­ną nu­ša­lin­ti apib­rė­žia taip: “Nu­ša­lin­ti, -a, -o – at­leis­ti, pa­ša­lin­ti, (pap­ras­tai lai­ki­nai) iš (nuo) pa­rei­gų”.

LR DK 123 straipsnyje „Nušalinimas nuo darbo“  nėra pateikiama išsamaus apibrėžimo, kas tai yra nušalinimas nuo darbo. Tačiau Darbo kodekso komentare yra pateikiamas išsamesnis apibrėžimas.